مشاوره، طراحی و پیاده سازی

مشاوره در انتخاب یو پی اس های مناسب و همچنین مشاوره در طراحی و تامین پانل های قدرت (توزیع، فرمان و کنترل)